X
Organizácia
(nazov, adresa)
 
Žiadajúci pracovník
(meno, priezvisko, titul)
 
Požadovaný výkon: 

X

Aj vy chcete webstranku?
Napiste mi!

X
Výchova a vzdelávanie v oblasti zdvíhacích zariadení
OŠ 25 RK ZK
Žeriavník
Žeriavník na kladkostroji
Viazač bremien
Opravár zdvíhacích zariadení
Obsluhovateľ zdvíhacích zariadení
Obsluha zvislých posuvných brán
Obsluha pohyblivých pracovných plošín
Obsluha hydraulickej ruky
Obsluha dočasne závesných lávok nad 1,5m
Odborné prehliadky a odborné skúšky
(revízie VTZ - Zdvíhacích)
Počet zariadení
Odborná prehliadka a odborná skúška zdvíhacích zariadení
Odborná prehliadka a odborná skúška regálových zakladačov
Odborná prehliadka a odborná skúška zvislej posuvnej brány
Odborná prehliadka a odborná skúška autožeriavov
Odborná prehliadka a odborná skúška
pohyblivé pracovné plošiny a plošiny zo výškou zdvihu nad 1,5m
Kontrola viazacích prostriedkov
Kontrola prídavných zariadení na zdvíhacích zariadeniach
Inšpekčné prehliadky zdvíhacích zariadení v mesiaci
na jeden žeriav elektro a stroj podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.,
STN 27 0143 a interného predpisu.
Odborné prehliadky a odborné skúšky na železniciach
(revízie UTZ -Zdvíhacie)
Počet zariadení
Odborná prehliadka a odborná skúška zdvíhacích zariadení (žeriavy)
Kontrola viazacích prostriedkov
Kontrola prídavných zariadení na zdvíhacie zariadenia
Inšpekčné prehliadky zdvíhacích zariadení v mesiaci
na jeden žeriav elektro a stroj podľa vyhlášky 205/2010 Z.z.,
STN 27 0143 a interného predpisu.
Ponuka v oblasti BOZP a PO
Zaškrtnite
Vypracovanie smerníc na úseku BOZP
Vypracovanie prevádzkových poriadkov
Zásady bezpečnej práce
Vypracovanie pracovno - bezpečnostných
predpisov pre strojné zariadenia
Vypracovanie poverení a evidencie, previerky a pokyny
Vypracovanie OOPP...
Vyplnte potrebné údaje
* Dôležité
* Meno a Priezvisko
* Email
* Tel. číslo
Názov Firmy
IČO
DIČ
Vitajte
Naša spoločnosť sa zaoberá komplexne o vyhradené a určené technické zariadenia zdvíhacie
Viac
Firma Izzak s.r.o.
 
Je zameraná na:

Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie
Odborné prehliadky, odborné skúšky a inšpekcie
vyhradených technických zariadení zdvíhacích.

Určené technické zariadenia zdvihacie
Odborné prehliadky, odborné skúšky a inšpekcie
určených technických zariadení zdvíhacích.

Školenie:
Vydávanie preukazov
- žeriavnikov,
- viazačov bremien,
- opravárov,
- obsluhovateľov zdvíhacích zariadení

Činnosti:
údržba, opravy, rekonštrukcie, generálne opravy
a plánovanie opráv na zdvíhacích zariadeniach
Technické zariadenia
Vyhradene technické zariadenia
Určené technické zariadenia
Vyhradene technické zariadenia
 
Vyhradene technické zariadenia sú zariadenia, ktoré sú rozdelené do skupín podľa
vyhlášky 508/5009 Z. z. ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (VTZ-Z,) vykonávame;

Revízie
odborné prehliadky,
odborné skúšky,
inšpekčné prehliadky v medziobdobí (t.z. medzi odbornými prehliadkami a skúškami)
prehliadky oceľových konštrukcií

Opravy
Vytváranie plánu opráv
Opravy a rekonštrukcie na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích ( VTZ-Z)
Skresľovanie a navrhovanie jednotlivých komponentov pre žeriavy

Školenia
Výchovu a vzdelávanie (školenie) podľa vyhlášky 356/2007 Z. z. ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte
výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti,
i. žeriavnikov,
ii. viazačov bremien,
iii. opravárov ,

Určené technické zariadenia
 
Určené technické zariadenia sú zariadenia ktoré určuje zákon 513/2009 Z.z. o dráhach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška 205/2010 Z.z. ministerstva dopravy,
pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach.
Určené technické zariadenia zdvíhacie sú zariadenia, ktoré sa považujú za vlečky.
Podľa §2 ods. 5 zákona 513/2009 Z.z.
Vlečkou je železničná dráha priamo alebo prostredníctvom inej vlečky zaústená do železničnej trate; používa sa na pohyb
železničných vozidiel na účely nakládky, prekládky a vykládky tovaru v podnikoch, skladoch, prístavoch a v termináloch.

Na určených technických zariadeniach zdvíhacích (UTZ-Z) vykonávame:

Revízie
odborné prehliadky,
odborné skúšky,
inšpekčné prehliadky v medziobdobí (t.z. medzi odbornými prehliadkami a skúškami)

Opravy
Vytváranie plánu opráv
Opravy a rekonštrukcie na určenýchných technických zariadeniach zdvíhacích ( UTZ-Z)
Skresľovanie a navrhovanie jednotlivých komponentov pre žeriavy
BOZP
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
V oblasti BOZP ponúkame
 
  • Činnosť bezpečnostného technika a požiarneho technika
  • Vypracovanie smerníc na úseku BOZP
  • Vypracovanie prevádzkových poriadkov
  • Zásady bezpečnej práce
  • Vypracovanie pracovno - bezpečnostných predpisov pre strojné zariadenia
  • Vypracovanie poverení a evidencie, previerky a pokyny
  • Vypracovanie OOPP...

  • Poradenská činnosť
    konzultácie a technické riešenia problémov v oblasti zdvíhacích zariadení
Školenia
Revízie
Inšpekcie
Opravy
Školenia
Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie

Základný kurz


- žeriavnikov, - VYDÁVANIE PREUKAZOV
- žeriavnikov na kladkostroje - VYDÁVANIE PREUKAZOV
- viazačov bremien, - VYDÁVANIE PREUKAZOV
- opravárov, - VYDÁVANIE PREUKAZOV
- obsluhovateľov zdvíhacích zariadení - VYDÁVANIE PREUKAZOV
- obsluha zvislých posuvných brán - VYDÁVANIE PREUKAZOV
- obsluha závesných lávok z výškou zdvihu nad 1,5m - VYDÁVANIE PREUKAZOV
- obsluha dočasne závesných lávok
(lávky pri zatepľovaní budov) - VYDÁVANIE PREUKAZOV
- obsluha pohyblivých pracovných plošín - VYDÁVANIE PREUKAZOV
- obsluha hydraulickej ruky na pohyblivých
zdvíhacích zariadení - PÍSOMNÝ DOKLAD O ABSOLVOVANÍ

Opakovacie školenie


- žeriavnikov,
- žeriavnikov na kladkostroje
- viazačov bremien,
- opravárov,
- obsluhovateľov zdvíhacích zariadení
- obsluha zvislých posuvných brán
- obsluha závesných lávok z výškou zdvihu nad 1,5m
- obsluha pohyblivých pracovných plošín
- obsluha hydraulickej ruky na pohyblivých zdvíhacích zariadení

Aktualizačné školenie

- žeriavnikov,
- žeriavnikov na kladkostroje
- viazačov bremien,
- opravárov,
- obsluhovateľov zdvíhacích zariadení
- obsluha Zvyslích posuvných brán
- obsluha závesných lávok z výškou zdvihu nad 1,5m
- obsluha pohyblivých pracovných plošín
- obsluha hydraulickej ruky na pohyblivých zdvíhacích zariadení

Vydávanie preukazov

Revízie

Určené technické zariadenia zdvíhacie (UTZ-Z)


odborné prehliadky (OP), odborné skúšky(OS),
podľa vyhlášky 205/2010 Z. z., skupiny Z1.7, Z1.8, Z1.9, Z1.10, Z1.12, Z1.13, Z1.15

OP + OS ZZ (žeriavy)
Kontrola viazacích prostriedkov
Kontrola prídavných zariadení na zdvíhacích zariadeniach
inšpekčné prehliadky v medziobdobí (t.z. medzi odbornými prehliadkami a skúškami)

Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie (VTZ-Z)odborné prehliadky, (OP), odborné skúšky, (OS)
podľa vyhlášky 508/2009 Z. z , skupiny Aa,b, Ba,b,c,f,h,i .,

OP + OS ZZ (žeriavy)
OP + OS regálové zakladače
OP + OS zvislých posuvných brán
OP+OS autožeriavy
OP + OS pohyblivé pracovné plošiny a plošiny zo výškou zdvihu nad 1,5m
OP + OS hydraulickej ruky na pohyblivých zdvíhacích zariadení
OP + OS dočasne závesných lávok
Kontrola viazacích prostriedkov
príprava zdvíhacích zariadení na úradnú skúšku
prehliadky oceľových konštrukcií
Inšpekcie

Určené technické zariadenia - zdvíhacie


Inšpekčné prehliadky na v medziobdobí
(t.z. medzi odbornými prehliadkami a skúškami)


Vyhradené technické zariadenia - zdvíhacie


Inšpekčné prehliadky na v medziobdobí
(t.z. medzi odbornými prehliadkami a skúškami)
Opravy

Určené technické zariadenia zdvíhacie


Opravy a rekonštrukcie na určených technických zariadeniach zdvíhacích ( UTZ-Z)
Vytváranie plánu opráv
Skresľovanie a navrhovanie jednotlivých komponentov pre žeriavy

Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie


Opravy a rekonštrukcie na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích ( VTZ-Z)
Vytváranie plánu opráv
Skresľovanie a navrhovanie jednotlivých komponentov pre žeriavy

Kontakt

Info

Ing. Tomáš Seman
Bernolákova 27
04011 Košice
IČO: 47 159 995
izzak@izzak.sk
0904 395 695 - Objednávky
0944 232 057 - Technická podpora